Segura Anaya, Ana, Universidad de Zaragoza, España