Entrepreneurial attitudes of humanities students - international perspective (Spain, Poland, Norway)

Contenido principal del artículo

Joanna Jarmużek
Izabela Cytlak

Resumen

The aim of the publication is to show the importance of academic entrepreneurship classes in the process of effective education of humanistic studies students and the role of entrepreneurship university centers in the process of maximizing and accelerating the career opportunities. In the process of designing the research we decided to examine the entrepreneurship attitudes, knowledge and past experiences of students in Spain, Norway and Poland at the bachelor level of humanistic studies. Entrepreneurship classes are compulsory at this level of studies due to Bologna strategy. 249 students from the three countries BA level filled out the questionnaire. We initially examined the dependence of chosen variables in order to point out the features, which might help students to initiate their own business.


El objetivo de la publicación es mostrar la importancia de las clases de emprendimiento académico en el proceso de educación efectiva de los estudiantes de estudios humanísticos y el papel de los centros universitarios de emprendimiento en el proceso de maximizar y acelerar las oportunidades de carrera. En el proceso de diseño de la investigación, decidimos examinar las actitudes empresariales, el conocimiento y las experiencias pasadas de los estudiantes en España, Noruega y Polonia a nivel de licenciatura en estudios humanísticos. Las clases de emprendimiento son obligatorias en este nivel de estudios debido a la estrategia de Bolonia. 249 estudiantes de los tres países de nivel BA completaron el cuestionario. Inicialmente, examinamos la dependencia de las variables elegidas para señalar las características, lo que podría ayudar a los estudiantes a iniciar su propio negocio.

Detalles del artículo

Sección
Artículos
Biografía del autor/a

Joanna Jarmużek, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland

  • Educación en contextos multiculturales e interculturales.

Citas

Andrzejczak, A. (2008). Możliwości kształtowania postaw przedsiębiorczych w szkole. In A. Andrzejczak (Ed.) Przedsiębiorczość w edukacji. Poznań, Poland.

Anxo, D., Jolivet, A., & Ericson, T. (2012). Working Longer in European Countries: Underestimated and Unexpected Effects. International Journal of Manpower, 33(6), 612- 628.

Aronson, E., Wilson, T. D., Akert, R. M., & Sommers, S. R. (2016). Social Psychology. United Kingdom: Pearson.

Banerski, G., Gryzik, A., Matusiak, K. B., Mażewska, M., & Stawasz, E. (2009). Przedsiębiorczość akademicka. Raport z badania. Przedsiębiorczość akademicka (rozwój firm spin-off, spin-out) – zapotrzebowanie na szkolenia służące jej rozwojowi. Raport z badania. Warsaw. Polska, Poland: Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Czapiński, J., & Panek, T. (2015). Diagnoza Społeczna. Warsaw, Poland.

Czarnik, S., & Turek, K. (2012) Wykształcenie, praca przedsiębiorczość Polaków, Raport z badania ludności realizowanego w 2012 roku w ramach III edycji Bilansu Kapitału Ludzkiego. Warsaw, Poland.

De Faoite, D., Henry, C., Johnston, K., & van der Sijde, P. (2003). Education and training for entrepreneurs: A consideration of initiatives in Ireland and The Netherlands. Education and Training, 45, 8/9, 430-38.

Deakins, D. (1995). Entrepreneurship and small Firms. Maidenhead. United Kingdom.

Dowigałło Z. (2004). Nowy słownik ekonomiczny przedsiębiorcy. Szczecin, Poland.

Drucker, P. (2014). Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles. London, United Kingdom.

Goleman D. (2012). Working with Emotional Intelligence. Poznań, Poland.

Good, W. S. (1993). Budowanie marzenia. Wszechstronny poradnik zakładania własnej firmy. Warszawa, Poland.

Good, W. S. (2008). Building a Dream. Toronto, Canada.

Górniak, J. (2014). Wprowadzenie, Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki. Raport podsumowujący IV edycję badań BKL z 2013 r. Warsaw, Poland.

Henderson R., & Robertson, M. (2000). Who wants to be an entrepreneur? Young adult attitudes to entrepreneurship as a career. Bingley, United Kingdom.

Ibrahim, A. B., & Ellis, W. H. (2002). Enterpreneurship and small business management: Text, Reading and cases. Iowa, USA.

Jarmużek, J. (2014). Podmiotowość w edukacji a poziom poczucia koherencji. In K. Przyszczypkowski, T. Polak, & I. Cytlak (Edi.), Polityczne uwikłania systemów edukacyjnych. Badawczy problem społeczny, (pp. 233-248). Poznań, Poland.

Kaczmarek, M., & Kaczmarek-Kurczak, P. (2012). Przegląd metaanaliz dotyczących związku cech osobowości i przedsiębiorczości. W stronę modelu badan. Management and Business Administration. Central Europe, 1(108), 49-63.

Koźmiński, A. (2005). Zarządzanie w warunkach niepewności. Warsaw, Poland.

Lebret, H. (2007). Start-up. What we still learn from Silicon Valley. England.

Mrozowicz, K. (2008). Osobowościowa geneza i determinacja kształtowania się zachowań przedsiębiorczych. In E. Skrzypek (Ed.), Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa, (Vol. II, pp. 557-571). Lublin , Poland.

Mrozowicz, K. (2010). Cechy zachowań przedsiębiorczych w świetle psychologicznych badań osobowości, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. Przedsiębiorczość a rozwój regionalny, 1(14), 13-23.

Mushtaq, H. A. (2010). Personality Traits among Entrepreneurial and Professional CEOs in SMEs. International Journal of Business and Management, 5(9), 203-213.

Oosterbeek, H., von Praag, M., & Ijsselstein, A. (2010). The impact of entrepreneurship education on entrepreneurship skills and motivation. European Economic Review, 54, 442-454.

Piróg, D. (2013). Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy w warunkach kryzysu. Przedsiębiorczość – edukacja, 9, 302-316.
Rasmussen, E. A., & Sorheim R. (2006). Action-based entrepreneurship education. Technovation, 26, 185-194.

Reykowski, J. (1989). Podmiotowość – szkic problematyki. In P. Buczkowski, & R. Cichocki (Ed.) Podmiotowość. Możliwość, rzeczywistość, konieczność, (pp. 199-212). Poznań, Poland.

Sienkiewicz, Ł., & Gruza M. (2009). Badanie kwalifikacji i kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od absolwentów kształcenia zawodowego. Warsaw, Poland.

Sonitaris V., Zerbinati, S., & Al-Laham, A. (2007). Do entrepreneurship programmes raise entrepreneurial intention of science and engineering students? The effect of learning, inspiration and resources. Journal of Business Venturing, 22, 566-591.

Strelau, J. (2012). Psychologia temperamentu. Warsaw, Poland.
Sudoł, S. (2008). Przedsiębiorczość – jej pojmowanie, typy i czynniki ją kształtujące. Problemy zarządzania, 2(20), 9-26.

Szczucka, A., Turek, K., & Worek, B. (2014). Rozwijanie kompetencji przez dorosłych Polaków. Warsaw, Poland.
Szelągowska-Rudzka, K. (2008). Cechy przedsiębiorcze – czy domeną tylko przedsiębiorców? In K. Jaremczuk (Ed.), Uwarunkowania przedsiębiorczości – różnorodność i zmienność (pp. 141-150). Tarnobrzeg, Poland.

Timmons, J. A. (1995). New Venture Creation: Entrepreneurship for the 21th Century. Burr Ridge, USA.
von Graevenitz, G., Harhoff, D., & Weber, R. (2010). The effects of entrepreneurship education. Journal of Economic Behavior & Organisation, 76, pp. 90-112.