The Theory of Practice and Action in Paul of Worczyn’s Thought

Main Article Content

Magdalena Płotka

Abstract

The article presents Paul’s of Worczyn theory of action. The article is divided into three parts: in the first one, Paul’s theory of action as a movement is presented. The second part concentrates on twofold division of action, practicaand praxis. The third part clarifies the problem of the principle of action. The article ends with a conclusion that Paul’s theoretical solutions within the theory of action are consistent with his anthropological stance accentuating the unity of the soul and its powers.

Article Details

Section
ARTICLES

References

Sources

Benedict Hesse, Benedicti Hesse Quaestiones disputatae super tres libros De anima Aristotelis (Liber II et III), W. Bajor (ed.), Lublin, Wydawnictwo KUL, 2011;

Benedictus Hesse, Quaestiones super octo libros Physicorum Aristotelis, S. Wielgus (ed.), Wrocław, Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii, 1984;

Disputationes ‘Physicorum’ dictae Magistri Serpentis ‘Exercitium’: (editio critica), T. Grzesik (ed.), Warsaw, Institute for the History of Science, 2016;

Geraldus Odonis, Sententia et expositio cum q[uaesti]onibus Geraldi Odonis super libros Ethicorum Aristotelis cum textu eiusdem, Venetiis 1500;

Jan z Głogowa, Komentarz do Metafizyki, t. I-II, T. Tatarzyński (ed.), Warszawa, Akademia Teologii Katolickiej, 1984;

Jan z Głogowa, Quaestiones librorum de anima magistri Joanni Versoris per magistrum Joannem Glogoviensis universitatis stuii Cracoviensis maioris, Kraków 1514;

Paulus de Worczyn, Quaestiones super libris Ethicae Nicomacheae Aristotelis, ms. BJ 720;

Paulus de Worczyn, Quaestiones super tres libros De anima, J. Rebeta (ed.), Wrocław-Warszawa-Kraków, Wydawnictwo PAN, 1969;

Stanisław ze Skarbimierza, Pochwała Uniwersytetu na nowo ufundowanego, in 700 lat myśli polskiej. Filozofia i myśl społeczna XIII-XV wieku, J. Domański (ed.), Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978;

Stanisław ze Skarbimierza, Sermones, B. Chmielowska (ed.), Warszawa, Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej, 1979;

Secondary literature

Charles, D., Aristotle’s philosophy of action, New York, Cornell University Press, 1984;

Czartoryski, P., Wczesna recepcja Polityki Arystotelesa na Uniwersytecie Krakowskim, Wrocław – Warszawa – Kraków, Wydawnictwo PAN, 1963;

Czerkawski, J., Humanizm i scholastyka. Studia z dziejów kultury filozoficznej w Polsce w XVI i XVII wieku, Lublin, Redakcja Wydawnictw KUL, 1992;

Domański, J., Scholastyczne i humanistyczne pojęcie filozofii, Kęty, Wydawnictwo Antyk, 2005;

Grzesik, T., «Andrew Wanszyk O.P. (A. Wężyk) alias Magister Serpens and Work Attributed to His Authorship», Vivarium, 33 (1995), 2, pp. 235-241;

Ierodiakonou, K., «Eustratios of Nicaea», in H. Lagerlund (ed.) Encyclopedia of Medieval Philosophy. Philosophy Between 500 and 1500, Dordrecht-Heidelberg-London-New York, Springer, 2011, pp. 337-338;

Judycka, J., «Paweł z Worczyna», in Encyklopedia filozofii polskiej, A. Maryniarczyk (ed.), vol. 2, Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2011, pp. 314-316;

Kałuża, Z., Un Manuel de théologie en usage à l'Université de Cracovie: Le commentaire des Sentences dit Utrum Deus Gloriosus, in L’Église et le people chrétien dans le pays de l’Europe du Centre-est du Nord (XIV-XVe siècles), Rome, École Française de Rome, 1990, pp. 107-124;

Knoll, P. W., A Pearl of Powerful Learning. The University of Cracow in the Fifteenth Century, Leiden-Boston, Brill, 2016, pp. 10-41;

Korolec, J. B., Filozofia moralna Jana Burydana. Paryski wzór krakowskich dysput z zakresu Etyki w pierwszej połowie XV wieku, Wrocław-Kraków-Warszawa-Gdańsk, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1973;

Korolec, J. B., «Praktycyzm piętnastowiecznej etyki krakowskiej», in J. B. Korolec, Wolność, cnota, praxis, Warszawa, Wydawnictwo IFIS PAN, 2006, pp. 187-207;

Korolec, J. B., Filozofia moralna. Dzieje filozofii średniowiecznej w Polsce, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, Wydawnictwo IFiS PAN, 1980;

Korolec, J., «Le comantaire de Jean Buridan sur l’Éthique àNicomaque et l’université de Cracovie dans la première moitié du XVe siècle», Organon, 10 (1974), pp. 187-208;

Krauze-Błachowicz, K., «Ioannes Glogoviensis: the Modist Grammatarian on the Boundary between the Middle Ages and the Renaissance», Przegląd Tomistyczny, 9 (2003), pp. 123-138;

Markowski, M., Teoria impetu w polskich średniowiecznych komentarzach do Fizyki Arystotelesa, Wrocław – Warszawa – Kraków, Wydawnictwo PAN, 1968;

Michalski, K., «Tekst, osobistość, szkoła i prąd w filozofji średniowiecznej», Pamiętnik IV Wszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Poznaniu, Poznań, 1925, pp. 1-13;

Olszewski, M., «Secundum probata czy secundum veritatem? Uwagi na marginesie lektury komentarza do Etyki nikomachejskiej Pawła z Worczyna (księga V, kwestia 40)», Przegląd Tomistyczny, XXI (2015), pp. 347-365;

Ożóg, K., «Die Krakauer Universität und ihre Teilnahme am öffentlichen Leben des jagiellonischen Königreiches», in Ritualisierung Willensbildung. Polen und Deutschland im hohen und späten Mittelalter, W. Falkowski and S. Weinfurter (eds.), Wiesbaden, Harrassowitz, 2010, pp. 163-181;

Płotka, M., Filozofia jako praktyka. Myśl krakowskiego praktycyzmu w XV i XVI wieku, Warszawa, Wydawnictwo UKSW, 2016;

Płotka, M., «Podstawy aktywistycznej filozofii człowieka w ujęciu Pawła z Worczyna», Studia Antyczne i Mediewistyczne, 10 [45] (2012), pp. 275-287;

Porter, C., «Gerald Odonis’ Commentary on the Ethics: A Discussion of the Manuscripts and General Survey», in «Gerald Odonis, Doctor Morals and Franciscan Minister General», W. Duba and Ch. Schnabel (eds.), Vivarium, 47 (2009), pp. 241-294;

Rebeta, J., Komentarz Pawła z Worczyna do Etyki nikomachejskiej Arystotelesa z 1424 roku. Zarys problematyki filozoficzno-społecznej, Wrocław – Warszawa, Wydawnictwo PAN, 1970;

Stopka, K., «The Jagiellonian Foundation of Cracow University», Quaestiones medii aevi novae, 8 (2003), pp. 49-66;

Swieżawski, S., U źródeł etyki nowożytnej. Filozofia moralna w Europie w XV wieku, Kraków, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 1987;

Wielgus S., Polska średniowieczna doktryna ius gentium, Lublin, Redakcja Wydawnictw KUL, 1996;

Włodek, Z., «Krakowski komentarz z XV wieku do Sentencji Piotra Lombarda. W poszukiwaniu tendencji doktrynalnych na wydziale teologicznym Uniwersytetu Krakowskiego w XV wieku», Studia Mediewistyczne, 9 (1968);